Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO – w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

 

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hegmar Sp.z o.o.z siedzibą w Laskowicach, ul. Oska 20, 86-130; tel. 52 331 85 20. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres, PESEL lub NIP, e-mail.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy handlowej, złożenia zamówienia, wystawienia faktury dokumentującej wykonanie usługi lub oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO
 4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, której stroną jest osoba lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, wykonanie usługi, wytawienie faktury dokumentującej wykonanie usługi.
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat (zgodnie z ustawą o rachunkowości).

 

Administrator – HEGMAR Sp.Z O.O.